Reisevilkår

Vilkår for reiser arrangert av NORSK TUR AS

BESTILLING OG BETALING
Reisebetingelsene er grunnlaget for både dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reisen. Bestilling kan gjøres pr. telefon, på nettsidene eller via e-post.
Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer med det du har bestilt. Sjekk også at navn er korrekt stavet og stemmer med navnet slik det er skrevet i passet. Ved eventuelle feil må det meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Det er deltakerens ansvar å kontrollere at billettene er korrekte. Eventuelt feilstavet navn, som ikke er meldt fra om ved mottakelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet deltakeren.

For individuelle reisende: Ved bekreftelsen er det vedlagt en depositum- og en hovedfaktura. Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale inn depositum. Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren. Innbetales ikke depositum innen fristen, kan din bestilling bli kansellert.
Dersom du ønsker faktura tilsendt per post, tilkommer det gebyr på kr 79,- per faktura.

AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING
Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring. Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.
Ved avbestilling gjelder de spesifikke reglene som hører til den reisen som du har bestilt. Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i «Alminnelige vilkår for pakkereiser» som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familedepartementes forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

PASS OG VISUM (VED REISER UTENFOR NORGE)
Kontroller at passet er gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedato, da flere land krever dette. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise, og arrangøren er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har det. Barn må ha eget pass.
Reisende med utenlandsk pass må sjekke reglene i utstedelseslandet ved å kontakte ambassade eller konsulat.
Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreise i noen land. En del land krever også transittvisum for reisende som ikke er norske statsborgere. Norsk Tur er behjelpelig med det praktiske rundt slike visumutstedelser, og søknadsskjema og informasjon om visum sendes sammen med bekreftelsen for reisen.
På enkelte turer er visum inkludert, men det tas likevel forbehold om endringer i visumregler som kan medføre endrede betingelser samt eventuelle merutgifter for den reisende.

REISEGARANTIFONDET
Som turoperatør er vi forpliktet til å være medlem av Reisegarantifondet. Dette gir deg som reisende en ekstra trygghet ved booking av gruppereiser.

REKLAMASJON
Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel ved reisen, har den reisende plikt til å gi beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med hotell, mat o.l. må fremsettes straks overfor Norsk Turs reiseleder på stedet slik at de får muligheten til å rette opp mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 – én – måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

FORBEHOLD
Norsk Tur tar forbehold om trykkfeil på våre nettsider og programmer.
Det tas forbehold om endring av pris ved forhold som er utenfor Norsk Tur sin kontroll. Slike forhold kan være men er ikke begrenset til valutakurs forandringer,  endringer i skatter og avgifter og transportkostnader. Hvis så måte skjer forbeholder Norsk Tur seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av endringene.  Hvis tillegget er høyere enn 8% av turprisen, gir des kunden rett til å avbestille sin reise vederlagsfritt. Ved et slikt tillegg vil  kunden bli informert om dette senest 20 dager før avreise. Dette forhold går begge veier, og den reisende har rett til prisreduksjon dersom kostnadene reduseres.
Norsk Tur forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom flyselskap endrer sine rutetider.
Norsk Tur tar forbehold om endring av hotell. Endringen vil være hotell av samme standard eller høyere. Kunden vil bli meddelt dette skriftlig eller muntlig direkte av Norsk Tur.

FLYAVGIFT
Det kan forekomme økning av flyavgift, for eksempel på grunn av økte oljepriser. Vi må derfor ta forbehold om at dersom det blir en økning i flyavgiften, forbeholder Norsk Tur seg retten til å viderebelaste den reisende for dette tillegget.

ENDRING I DAGSPROGRAM
Det tas forbehold om endringer i tider og program uten varsel. Ingen klokkeslett eller tidspunkter som er beskrevet i dagsprogram må derfor oppfattes som endelige eller faste da uforutsette ting kan skje underveis.

ENDRING I CRUISEPROGRAM
Rederiene forbeholder seg retten til å endre seilingsrutene og programmet på grunn av endringer i vannstand i elver og innsjøer. Det tas også forbehold om endringer dersom forhold som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeur) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle seilingsplanen. Det vil da tilbys alternativt program om mulig. Norsk Tur har ingen erstatningsansvar skulle en slik situasjon oppstå som medfører endringer i reiseruten eller programmet.

ANNULLERING FRA NORSK TURS SIDE
Norsk Tur forholder seg retten til å kansellere en tur
– Dersom det blir nødvendig på grunn av manglende påmelding. Deltagerne vil få beskjed om dette med tilbud om en annen reise eller tilbakebetaling av det innbetalte beløp. Beskjeden om dette vil gis deltagerne senest:
1. 20 dager før avreise for reiser som varer i mer enn 6 dager
2. 7 dager før avreise for reiser som varer mellom 2 og 6 dager
3. 48 timer før avreise for reiser som varer i mindre enn 2 dager
– Dersom det er forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne forutse da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle reisen.
– Dersom andre forhold gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Arrangøren skal snarest underrette den reisende om avlysningen.
Når arrangøren finner det nødvendig kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. Da har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer det antall dager den reisende ikke får. Legges turen om og antall dager er det samme, kan det gis kompensasjon hvis innhold endres vesentlig.

ARRANGØRENS PLIKTER
Norsk Tur skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Norsk Tur skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Norsk Tur skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende. Norsk Tur er kun ansvarlig for innholdet i sitt program. Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser.

DEN REISENDES PLIKTER
Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i Norsk Turs vilkår.
Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.
En av reiselederens oppgaver er å ivareta alle i gruppen. Skulle en gjest i gruppen, mot formodning, opptre i uoverensstemmelse med normal skikk og bruk, eller nekte å innrette seg etter pålegg fra reiseleder, kan det medføre utestengelse fra resten av turen. Kostnader vedrørende slike situasjoner er den reisende selv ansvarlig for å dekke. Den reisende kan også gjøres erstatningsansvarlig hvis han eller hun, med overlegg eller uaktsomhet, påfører arrangøren tap.
Vi i Norsk Tur er opptatt av å gi hver og en av våre reisende en så god og lik behandling som mulig. De fleste av våre turer har utflukter inkludert der den reisende må kunne gå korte eller lengre strekninger, avhengig av turtype. Med bakgrunn i dette og av hensyn til de medreisende i gruppen, vil det ikke være mulig for vår reiseleder å yte ekstra bistand dersom du for eksempel har behov for rullator/rullestol e.l. Ta kontakt med vårt kontor for å få ytterligere informasjon om turens innhold dersom du er i tvil.

REISELENGDENS VARIGHET
Av praktiske hensyn angir vi reiselengden etter utreise- og hjemkomstdag, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid hele dager.

DIVERSE
Ved behov for assistanse på flyplassene, vennligst kontakt oss i god tid før avreise, da dette bestilles direkte hos det aktuelle flyselskap.
Det er i prinsippet ingen minimums alder på våre reiser, men foreldre tar med små barn på eget ansvar og dette gir ikke automatisk noen prisreduksjon, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Selger av reiser og tjenester på vår nettside er Norsk Tur AS. Alle person og kundedata blir behandlet konfidensielt og personvern til den enkelte kunde blir ivaretatt.

REISEVILKÅR FLYREISEN
BAGASJE
På MinSide under flyfanen finner du informasjon om antall tillatte kg på innsjekket bagasje og håndbagasje. Overskridelse på antall kg kan medføre gebyr som må betales direkte på flyplassen. For detaljert informasjon om hva som er lovlig å ta med i innsjekket bagasje og håndbagasje, henvises det til det aktuelle flyselskapet du skal reise med.

SETEVALG
På reiser innenfor Europa har Norsk Tur ikke anledning til å påvirke flyselskapets seteplasseringer.
På reiser utenfor Europa plasserer Norsk Tur gruppen i et samlet område basert på hvem man reiser sammen med. Merk at flyselskap kan overstyre dette.
Har du spesielle seteønsker kan du på de fleste flyselskapets nettsider selv velge sete 24 timer før avreise.

NAVN PÅ FLYBILLETT OG NAVNEENDRING
Ditt registrerte navn være det samme som står i passet ditt. Hvis du har flere etternavn, husk å sjekk om noen av dem står som fornavn i ditt pass.
Er det mer enn én bokstav som er feil påløper det gebyr for å endre. Gebyret er avhengig av  hvilket flyselskap en skal reise med.

ASSISTANSE OG ALLERGIER
Ved behov for assistanse, for eksempel rullestol på flyplassene, vennligst kontakt oss i god tid før avreise, da dette bestilles direkte hos det aktuelle flyselskap.
Har du allergier som må tas hensyn til, må disse informeres om til oss innen 30 dager før avreise. Merk at flere flyselskap har begrensede allergimenyer og kan ikke hensynta alle allergityper.

BONUSPROGRAM
Ønsker du å registrere din reise i flyselskapet bonusprogram gjøres dette på det enkelte flyselskapets nettside, eller ved innsjekk på flyplassen.

FLYFORSINKELSER
Ved forsinkelser er det det aktuelle flyselskapet som er ansvarlig for situasjonen. Norsk Tur og de reisende må forholde seg til flyselskapets informasjon og løsninger.
Utlegg til mat/overnatting er flyselskapets ansvar og dekkes i henhold til EU direktiv 261/2004. Se også forenklet informasjon om dine rettigheter her

FLYTIDER
Flytidene oppført i programmet er i henhold til dagens tider oppgitt av flyselskapene. De endelige tidene vil først bli bekreftet ved billettutstedelse som skjer ca. 3 uker før avreise.
Ved vesentlige tid endringer eller endring av flyselskap før billettutstedelse, vil informasjon bli gitt.

TILSLUTNINGSFLY
Ønskes utreise fra en annen flyplass i Norge, er vi behjelpelig med dette. Vennligst kontakt oss i god tid før avreise eller gjør dette når du melder deg på turen, og da vil du motta et pristilbud fra oss.
Vi booker en gjennomgående billett der dette er mulig, noe som betyr at ved eventuelle forsinkelser er du selv ikke økonomisk ansvarlig.

TILSLUTNINGSFLY BOOKET PÅ EGENHÅND
Hvis du bestiller tilslutningsbillett på egenhånd, vil den ikke bli gjennomgående og du er selv økonomisk ansvarlig.
Ved forsinkelser slik at du ikke når gruppens fly på utreisen eller ditt tilslutningsfly på hjemreisen, er du ansvarlig for å dekke kjøp av ny tilslutningsbillett.
Vi anbefaler at du booker med god tidsmargin til oppsatt avgang med gruppen, minimum 3 timer før avgang. Normalt får du ikke sendt din bagasje gjennomgående til den destinasjonen du skal til da, men må ta bagasjen ut og sjekke denne inn på nytt for din videre reise sammen med gruppen. Dette gjelder både ut- og hjemreise.
Dersom gruppens flytider endres, noe som resulterer i at du ikke rekker tilslutningsflyet ditt må du selv dekke kostnaden for endring eller evt. kjøp av ny billett, hvis denne er kjøpt på egenhånd. Du vil heller ikke få refundert noe av turens pris hvis du ankommer reisemålet seinere enn gruppen.
Vær også oppmerksom på at hvis utreisebilletten ikke benyttes, er det mange flyselskap som automatisk kansellerer returbilletten.
Dersom den bestilte reisen blir kansellert, og du selv har bestilt tilslutningsbillett, dekkes ikke denne kostnaden av Norsk Tur.

FORLENGELSE AV REISEN
Hvis du ønsker å forlenge reisen og ha senere flyretur enn oppsatt, vennligst kontakt oss i god tid før avreise, og du vil motta et pristilbud med alternativ hjemreise.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER
Alminnelige vilkår for pakkereiser (utformet iht. Pakkereiseloven) er grunnlaget for dine rettigheter som reisende.